Veistatus - utbyggingsprosjekter p det norske veinettet
----Veistatus--- ----Veistatus---
Pgende og planlagte prosjekterKart med disse veistrekningene inntegnet, dvs de som har kart tilgjengelig.
E6
Brumunddal - Mjøsbrua vest
Veien planlegges bygget ut fra motortrafikkvei til smal motorvei ved i hovedsak å legge en kjørebane ved siden av eksisterende vei. Veien går i jordbrukslandskap og delvis i skogområder. Løsningen for krysning av Mjøsa er ikke klarlagt pr 2007. Det kan bli en ny bru i nærheten av den. Tunnel vurderes også under Mjøsa fra Moelv til Biri. Veien vil stort utvides med et ekstra kjørefelt. Strekningen går en kilometer inn i Oppland fylke.
Lengde: 15 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E6
Mjøsbrua vest - Storhove
E6 ble flyttet fra Brøttumsiden til Birisiden av Mjøsa etter planer fra 1960-tallet. Veien ble da bygget for en senere utvidelse til fire felt. I dag har man andre krav til kurvatur, men denne veistrekningen oppfyller stort sett disse kravene og man kan på det meste av strekningen legge en kjørebane ved siden av den eksisterende. Ved Lillehammer må man bygge om kryss og lokalveier. Veien vurderes å legges i tunnel forbi Vingnes. På Storhove kan man bygge et lite firkløverkryss i tilknytning til rv255. Krysset behøver ikke bygges for kjøring fra Storhove og sørover.
Lengde: 30 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
E6
Storhove - Ensby
Veien går opp i lia på østsiden av Gudbrandsdalen i bratt terreng. En parallell kjørebane må muligens bygges korte strekninger i tunnel eller på et annet høydenivå.
Lengde: 5 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E6
Tretten - Tretten nord
E6 går langs Lågen forbi Tretten. Veien bør i første omgang bygges ut til ti meters veibredde.
Lengde: 2 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E6
Tretten nord - Elstad
Fra Tretten til Elstad planlegges veien utbygget til trefelts vei med midtdeler, men denne utbedringen vil først skje etter 2015. Her kan man bygge fire felt med en gang, men i det smale området mellom Losna og dalsidene i Gudbrandsdalen medfører dette en barriere i terrenget. Her kan man også lage en tunnel på en drøy kilometer for å skape en lomme i landskapet.
Lengde: 30 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
E6
Elstad - Frya
Fra Elstad til Frya planlegges ny veitrase utenfor Ringebu sentrum. Veien planlegges lagt på de flate elveslettene ved Gudbrandsdalslågen og gjennom myrområder.
Lengde: 10 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E6
Frya - Vinstra
Fra Frya til Otta planlegges E6, etter planer fra 1960-tallet, som motorvei i helt ny trase i lange strekninger sør for Gudbrandsdalslågen. På strekningen bør det bli toplanskryss, og det bør være deler eller sammenhengende på hele strekningen med 16 meter firefeltsvei eller motorvei. Under Hundorp kan veien legges i tunnel fra Fryasletta.
Lengde: 18 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
E6
Vinstra - Kvam
Fra Vinstra til Kvam legges veien i en ny trase i tunnel under Teigkampen. Her kan det bli to løp og veien vil bli noen kilometer kortere, og langt raskere å kjøre, enn dagens trase.
Lengde: 11 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
E6
Kvam - Otta
Strekningen fra Kvam til Otta har spredt bebyggelse og Gudbrandsdalen er nokså smal. En forbedret stamvei kan innebære utvidelse av eksisterende vei med ny lokalvei, eller vei i ny trase enten på vest- eller østsiden av dalen.
Lengde: 14 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E6
Oppdal - Ulsberg
Fra Oppdal til Ulsberg kan veien utvides i skogterreng til fullgod stamveistandard. Orkla må krysses, her kan man bygge en lengre bru enn i dag og ha krabbefelt i begge retninger. Kortere strekninger kan bygges med fire felt.
Lengde: 22 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-05-01 - Usikker dato.
E6
Ulsberg - Berkåk
I bratt terreng med oppbygget vei, vil en utbygging medføre store sprengningsoppdrag og fyllinger eller bruer. Veien bør bygges ut motortrafikkvei eller fire felt.
Lengde: 11 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-05-01 - Usikker dato.
E6
Berkåk - Løklia
I vekslende terreng med åpen skog og delvis i jordbruksområder kan veien utvides til stamveistandard.
Lengde: 15 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-05-01 - Usikker dato.
E6
Håggå - Skjerdingstad
E6 gjennom Gauldalen har en standard tilsvarende en lokalvei i andre land vi liker å sammenligne oss med og burde utbedres til smal firefelts standard eller motorvei. I Gauldalen ligger store oppdyrkede områder der terrenget raskt går over i bratte leireskråninger eller fjell. En ny veitrase kan legges i enkelte tunneler i hovedsak på vestsiden av Gauldalen. Fra Håggå ved brua over Gaula like nord for Støren sentrum kan hele strekningen bygges ut i ett prosjekt. Dette prosjektet ligger i produktivt jordbruksland og i leireområder og vil medføre nokså store inngrep i kulturlandskapet.
Lengde: 26 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2016-06-01 - Ubekreftet 2010-10-11 fra www.vegvesen.no
E6
Ranheim - Værnes
I dag er E6 motortrafikkvei på E6 Øst i Trondheim etter en omfattende utbygging på 1990-tallet. Veien bør utvides til firefeltsvei fram mot år 2020.
Lengde: 22 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E6
Stjørdal ved Kvithammaren - Åsen
Mellom byene i Trøndelag finnes det kun ett fergefritt fergefritt og bompengefritt alternativ, og det er E6 som svinger seg rundt knausene langs Åsenfjorden. En ny vei bør bygges med fire felt og ha flere tunneler. I Vuddudalen kan eksisterende vei utvides omtrent etter gjeldende trase. Veien kan legges utenfor Åsen på østsiden av tettstedet.
Lengde: 19 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E6
Åsen - Gråmyra
Fra Åsen til Gråmyra har E6 i dag akseptabel standard, men bør utvides til fire felt på sikt. To felt kan legges parallelt med eksisterende vei.
Lengde: 18 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
E6
Gråmyra - Vinne
Her har E6 variabel standard. Veien går gjennom produktive jordbruksområder og må planlegges deretter. Fire felt bør være målet for denne utvidelsen.
Lengde: 15 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E6
Vinne - Vist
Utenom Verdal har E6 god standard og nord for Verdalen kan veien legges i tunnel utenom Røra. Videre trase må ta hensyn til jordbruksområdene.
Lengde: 21 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E6
Myrstad - Brenna
Nord for Majavatn og i retning Mosjøen går veien i store buer. Veien har tilnærmet akseptabel standard, men kan på noen års sikt fra 2010 utvides til stamveistandard.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2021-01-01 - Usikker dato.
E6
Brenna - Kappskarmo
Sør for Trofors går E6 med en rekke svinger gjennom en dal med tett granskog og langs et vassdrag. Sommertrafikken er en god del større enn trafikken i sesongene med snø. En ny vei kan i hovedsak legges langs dagens vei, med en rekke utrettinger. Fra forbindelsen til Brønnøysund og nordover kan utvides til stamveistandard.
Lengde: 4 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E6
Kappskarmo - Brattåsen
Sør for Trofors går E6 med en rekke svinger gjennom en dal med tett granskog og langs et vassdrag. En ny vei kan i hovedsak legges langs dagens vei, med en rekke utrettinger.
Lengde: 7 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E6
Lien - Mosjøen
Dagens E6 har relativt god standard. Her kan veien utbedres til stamveistandard.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E6
Sandheia - Storforshei
Gjennom Dunderlandsdalen svinger E6 seg rundt hver en haug med smale partier og trange partier for nytte- og ferietrafikken. To trailere kan ikke møtes skikkelig. Samtidig er terrenget i hovedsak nokså oversiktelig. En ny vei bør være 10 meter bred og dimensjoneres for 90 km/t. På strekningen Sandheia - Storforshei medfører en utbygging i hovedsak å utbedre dagens trase med parallellveier og bredere kjørebane.
Lengde: 8 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E6
Saltdalen sør
Sør, altså nesten øverst, i Saltdalen har E6 en strekning med smale partier. Denne bør bygges ut til full stamveistandard tilsvarende hovedveien i resten av Saltdalen og på Saltfjellet. Strekningen fra Lønsstua til Trettnes bygges ut til 10 meter veibredde og med krabbefelt øverst i Saltdalen.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E6
Fauske - ved Drag
Fra Fauske til området ved Drag har E6 forholdsvis god standard, men likevel ikke fullgod stamveistandard. Lange strekninger kan trenge breddeutvides og bygges med slakere kurvatur og dimensjoneres for 90 km/t. Dette er et komplisert prosjekt i fjellskråninger og stup.
Lengde: 120 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E6
Drag - Kjøpsvik
Den siste fergestrekningen på E6 kan fjernes ved å bygge en rekke bruer og tunneler på et omfattende veianlegg over Tysfjorden. Et annet alternativ er å bygge en lang bru eller tunnel lenger ut ved dagens fergestrekning. Forbindelsen med bruer benevnes også i 2010 for "de fire bruer".
Lengde: 25 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E6
Forså - Ballangen
Dagens E6 har i dag på strekningen en rekke svinger og går i en stor bue vest for Ballangen sentrum. En ny vei vil bli flere kilometre kortere enn eksisterende vei. Veien bygges med ti meters veibredde og dimensjoneres for 90 km/t.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E6
Narvik sentrum
Utenom Narvik kan det bygges tunnel for ny vei med kryss i to plan og fire felt.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2020-02-01 - Usikker dato.
E6
Narvik - Bjerkvik
Over Rombakfjorden mellom Narvik og Bjerkvik planlegges en stor hengebru. Dette vil forkorte E6 med over 10 km og standarden vil heves betraktelig på strekningen med langt kortere reisetid. Brua benevnes også Hålogalandsbrua. Veien bør ha en bredde på 10 meter og dimensjoneres for 90 km/t og med kryss i to plan, en standard tilnærmet lik motortrafikkvei.
Lengde: 16 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E6
Langslett - Nordreisa
Vest for Nordreisa må trafikken opp over et høydedrag på Sørkjosfjellet. En tunnel gjennom åsen vil gi raskere fra Nordreisa og vestover mot Tromsø. Veien kan også legges utenfor sentrum av Storslett. Veien bør bygges med ti meters bredde og dimensjoneres for 90 km/t.
Lengde: 15 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E6
utenom Alta
I dag har veien gjennom Alta en trafikkmengde som tilsier en firefelts vei på enkelte strekninger. En ny vei, enten god tofelts vei med planskilte kryss, eller en vei med fire felt, kan legges utenom sentrum. Veien kan også legges tilnærmet i dagens trase med en 5,5 meter lokalvei.
Lengde: 8 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
E8
Fagernes - Tromsdalen
Det finnes planer om å bygge en firefelts tunnel fra Fagernes i Ramfjorden til Tromsdalen. Dette vil forkorte veistrekningen drastisk og hindre veianlegg ved Tromsøbrua. Her kan man bygge en lang tunnel, eller en kortere der veien isteden legges gjennom friluftsområdene i Tromsdalen. Alternativt kan eksisterende vei utbedres til fire felt fra krysset med vei 91 og langs fjorden til Tromsdalen.
Lengde: 15 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E16
Bjørum - Sollihøgda
Hele strekningen Kjørbo - Skaret er under utbygging. På strekningen fra Bjørum og oppover til Skaret finnes flere ulike trasevalg med tunneler med ulike lengder. Veien vil legges utenfor tettstedet Sollihøgda.
Lengde: 7 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2017-07-01 - Ubekreftet 2010-09-29.
E16
Sollihøgda - Skaret
Fra Sollihøgda til Skaret går veien i bratt skogsterreng. Tunneler eller bruer må bygges. En lokalvei må fortsatt kunne brukes. Total pris for strekningen Bjørum - Skaret beregnes til en milliard kroner i 2010 og man forutsetter bompengeinnkreving.
Lengde: 3 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2017-01-01 - Ubekreftet 2010-09-29.
E16
Skaret - Sundvollen
Dagens motortrafikkvei har akseptabel standard, men etter at resten av strekningen Bærum - Hønefoss er utvidet til fire felt, planlegges også denne strekningen utvidet til fire felt.
Lengde: 12 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2018-01-01 -
E16
Sundvollen - Veien
Over Steinsletta ligger store jordbruksarealer. En ny, utbedret E16 må bygges over jordbruksland. Tyrifjordens arm må ved Sundvollen eller Rørvik like sør for krysses med nye bruer eller tunnel. En utvidelse til firefelt bør gå til krysset mellom rv7 og E16 ved Veien der trafikken fra Hallingdal møter trafikken fra Valdres. Fra Hverven til Veien kan en ny kjørebane legges ved siden av den eksisterende veien. Det kan hende man må rette ut et par svinger. Krysset mellom rv 7 og E16 ligger til rette for et sløyfekryss i to plan.
Lengde: 16 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2020-02-20 - Usikker dato.
E16
Hensmoen - Nes
Langs østsiden av Sperillen skråner terrenget slakt oppover med en rekke knauser og utspring. En ny vei kan bygges med flere nokså lange, rette strekninger med 10 meter veibredde.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E16
Bjørgo - Åvok
En utvidelse med fullgod standard innebærer utbygging til motortrafikkvei med fire felt og 16 meters bredde. Åvok benevnes også Åvåk.
Lengde: 0 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
E16
Åvok - Leira
En utvidelse med fullgod standard innebærer utbygging til motortrafikkvei med fire felt og 16 meters veibredde. Veien bør legges utenfor bebyggelse. Pga terrengets helning kan det bli hensiktsmessig med enkelte tunneler.
Lengde: 0 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-01-01 - Ubekreftet 2010-09-27.
E16
Leira - Fagernes
En utvidelse med fullgod standard innebærer utbygging til motortrafikkvei med fire felt og 16 meters veibredde.
Lengde: 0 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E16
Fagernes - Strand
En utvidelse med fullgod standard innebærer utbygging til tofelts motortrafikkvei. Veien vil gå gjennom en tunnel i deler av bebyggelsen i Fagernes og videre i en ny, lengre tunnel vest for Fagernes. Veien bør bygges med 10 meter veibredde og dimensjoneres for 90 km/t og ha få kryss. En tunnel like vest for Fagernes bør være en del av en omlegging utenfor Fagernes sentrum. Det bygges toplanskryss i Fagernes.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E16
Strand - Viste
Veien har liten bredde og bygges ut til 10 meter veibredde. Veien legges utenfor bebyggelse og kryss bygges i to plan. Veien vil til dels gå i brattlendt jordbruksland.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
E16
Viste - Storhaug
Veien har liten bredde og bygges ut til 10 meter veibredde. Veien legges utenfor bebyggelse og kryss bygges i to plan.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E16
Storhaug - Røn
Veien har liten bredde og bygges ut til 10 meter veibredde. Veien legges utenfor bebyggelse og kryss bygges i to plan.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E16
Røn - Einang
Veien har liten bredde og bygges ut til 10 meter veibredde. Veien legges utenfor bebyggelse og kryss bygges i to plan.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E16
Urdi - Ryfoss
Veien har liten bredde og bygges ut til 10 meter veibredde. Veien legges utenfor bebyggelse og kryss bygges i to plan. En bru kan bygges over Slidrefjorden og veien kan legges i kortere tunneler, og gå på sørsiden av fjorden fram til Ryfoss.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E16
Ryfoss - Hugavika
Veien har i dag smal bredde, men relativt god kurvatur, men med en del begyggelse langs veien. En ny vei med 10 meter veibredde bør bygges i ny trase på deler av strekningen og enkelte svinger kan forkortes med relativt korte tunneler.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
E16
Hugavika - Sigridsdalen
Ved utløpet av Vangsmjøsi stiger fjellsidene rett opp av fjorden. En ny veitrase må bygges i tunneler.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E16
Øst for Øye - Dalen
Gjennom Øye har europaveien smal veibredde og svinger rundt noen knauser. Veien kan legges i ny trase mellom bebyggelsen og Vangsmjøsi.
Lengde: 5 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
E16
Filefjell ved fylkesgrense - Smeddalsosen
Veien har akseptabel standard, men enkelte krappe svinger og er på korte strekninger nokså smal.
Lengde: 5 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E16
Oppheim - Tvilde
Nord for Voss fungerer eksisterende vei både som lokalvei og en viktig øst-vest-forbindelse. En ny vei kan legges i en annen trase og bygges med 10 meter veibredde med toplanskryss og dimensjoneres for 90 km/t. En tunnel på rundt fem km fra Oppheim til Taulen vil forkorte E16 med rundt fem kilometer. På strekningen vil det også anlegges flere kortere tunneler.
Lengde: 19 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E16
Trengereid - Arna
I dag går all trafikken gjennom et tunnelløp. Ved ulykker og andre hendelser blir trafikken inn til Bergen fullstendig sperret. For å bedre framkommeligheten kan det bygges en parallell kjørebane fra Trengereid til Arna med ny, parallell tunnel gjennom Arnanipa.
Lengde: 10 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E16
Arna - Åsane
Dagens europavei er bred tofeltsvei med lav fartsgrense. En ny kjørebane må bygges i nærheten av den gamle, delvis på bru og delvis i tunnel.
Lengde: 12 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E16
Arna - Nygårdstangen
Fra Arna planlegges tunnel under Ulriken til sentrum av Bergen. Traseen er ikke avgjort. En mulighet er å koble den på Fløyfjellstunnelen. Tunnelen benevnes ofte Arnatunnelen, og også Ulrikentunnelen.
Lengde: 10 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2019-06-19 - Usikker dato.
E18
Sverige - Ørje
Dagens E18 skal utbedres til bredere veibane.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-07-01 - Ubekreftet 2010-09-23 NRK.no.
E18
Knapstad - Vinterbro
Ny firefelts stamvei fra Knapstad ved fylkesgrensa mellom Østfold og Akershus til Vinterbro. Flere alternativer vurderes, blant annet et øst for Ski i markagrensa. Tilknytningen til E6 må ikke nødvendigvis skje der den skjer i dag ved Vinterbro.
Lengde: 16 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2014-07-01 - Ubekreftet 2010-09-23 NRK.no.
E18
Vestkorridoren
Vestkorridoren på E18 i Akershus skal medføre en ny og forbedret E18. Hvordan og når er ikke avklart enda, men at store deler av strekningen vil bli bygget som tunnel virker sikkert. Prosjektet er en del av Oslopakke 3. Det vil bli et av Norges største enkeltstående samferdselsprosjekter. Tunnelen eller tunnelene vil bli blant Norges lengste.
Lengde: 20 km.Standard: Motorvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E18
Bommestad - Sky
Ny firefelts motorvei fra Bommestad til Sky vil utbedre en av de eldre motorvei B-strekningene i Norge. Problemene på denne strekningen ligger i verneverdig veianlegg, drikkevannskilde og verneområdet bøkeskogen. Dette kan medføre en lengre tunnel.
Lengde: 8 km.Standard: Motorvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E18
Nøklegård - Kjørholt
Gjennom en omfattende utbygging hovedsakelig på 1990-tallet har denne veistrekningen motortrafikkvei. En utvidelse til firefeltsvei eller motorvei planlegges pr 2009. En ny veitrase med bru over Eidangerfjorden vurderes i 2010.
Lengde: 20 km.Standard: Motorvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E18
Kjørholt - Stathelle
Fra Kjørholt til Stathelle må det bygges en parallell tunnel og en parallell bru over Frierfjorden.
Lengde: 0 km.Standard: Motorvei.pningsdato: 2022-01-01 - Usikker dato.
E18
Stathelle - Dørdal
Gjennom Bamble går en ulykkesbelastet strekning av E18. Veitraseen ligger klar og utbygging til smal motorvei kan begynne når det vedtas, dette blir en del av strekningen Oslo - Kristiansand. Veien går i spredt bebyggelse i småkuppert skogterreng med fjellgrunn. Fra enden av motortrafikkveien ved Rugtvedt ved Stathelle til Dørdal er i dag veien tofeltsvei uten veiskuldre.
Lengde: 20 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E18
Dørdal - Sunde bru
Utenom Kragerø har europaveien vært motortrafikkvei i mange år. I dag begynner strekningen å mettes med biler i helge- og sommertrafikken. Veien går i spredt bebyggelse i småkuppert skogterreng med fjellgrunn og mange vann.
Lengde: 21 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
E18
Akland - Tvedestrand
Fra Akland har E18 forholdsvis god standard sørover til Amtmannsvingen ved Tvedestrand. Her bør veien på sikt bygges ut til fire felt. Dette innebærer enkelte tunneler og sprengninger av store skjæringer.
Lengde: 14 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E18
Tvedestrand - Arendal
Fra Amtmannsvingen ved Tvedestrand til nordre Arendal har E18 lav standard. Neste etappe på utbyggingen av E18 i Aust-Agder kan være en firefelts motorvei på denne strekningen bygget ut i ett prosjekt.
Lengde: 20 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E18
Arendal - Grimstad
Mellom Arendal og Grimstad går i dag en parsell med motortrafikkvei. Denne kan utvides til smal motorvei i et tiårsperspektiv. Veien er nå i 2008 utvidet delvis til tre felt.
Lengde: 20 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
E39
Søgne - Mandal
Fra Kristiansand og vestover til Mandal har E39 stor trafikk. Veien går mellom bratte åser og vann og har blandet trafikk.
Lengde: 24 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
E39
Flekkefjord - Moi
Langs Lundevatnet svinger veien i dag rundt en rekke utsikkende fjellrygger. En ny vei, den kan bygges som smal firefelt 16 meter bred, må gå gjennom en rekke tunneler.
Lengde: 25 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E39
Moi - Heskestad
Nordvestover fra Moi kan en ny vei gå etter dagens trase og over en øy i Hovsvatnet og i tunnel til Heskestad.
Lengde: 15 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-08-09 - Usikker dato.
E39
Bjerkreim - Bue
Fra Bjerkreim går veien i dag med slak kurvatur til Vikeså der man må opp Vikesåbakkene. En ny vei utredes i ulike traseer. Et alternativ er tunneler.
Lengde: 10 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2016-07-08 - Usikker dato.
E39
Runaskardet
Ved Runaskardet planlegges en utbedring.
Lengde: 2 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E39
Ålgård - Bråstein
Fra krysset med rv45 til Sandnes er kystriksveien sterkt trafikkert og per 2007 underdimensjonert. En firefelts vei utenom Ålgård sentrum og med fortsettelse til dagens firefeltsvei ved Hove ved Sandnes kan bygges delvis i tunnel og utenom bebyggelse.
Lengde: 15 km.Standard: Motorvei.pningsdato: 2015-01-01 - Ubekreftet 2007-10-02.
E39
Bråstein - Hove
Dagens motortrafikkvei kan utvides til motorvei.
Lengde: 3 km.Standard: Motorvei.pningsdato: 2016-06-01 -
E39
Mosvatnet - Smiene
En forbindelse fra Mosvatnet til Smiene kan bygges i tunnel under tettbebyggelsen de første kilometrene.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-10-01 - Usikker dato.
E39
Smiene - Harestad
Kyststamveien skal utbedres gjennom tettbebygde områder utenfor Stavanger.
Lengde: 4 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E39
Rogfast
Verdens dypeste veitunnel, en av verdens lengste tunneler vil gå under en av Norges bredeste fjorder for å gi fast og hurtig veiforbindelse mellom to av Vestlandets største byer.
Lengde: 30 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-01-01 - Ubekreftet 2007-10-02.
E39
Bokn - Aksdal
Denne veiforbindelsen ble bygget ut som en ny forbindelse. I dag tilsier trafikkmengden en mulig firefelts hovedvei. En utbygging må sees i forbindelse med Rogfast.
Lengde: 31 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2022-01-01 - Usikker dato.
E39
Aksdal - Våg
På strekningen fra Aksdal til Våg går to europaveier på samme veibane. Her bør det på kort sikt bygges ut til fire felt.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
E39
Våg - Trekantsambandet sør
Mellom haugene svinger dagens E39. En utbygging til fire felt innebærer mange skjæringer og noen korte tunneler.
Lengde: 41 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2022-01-01 - Usikker dato.
E39
Leirvik sør - Leirvik nord
Fra Leirvik og nordover må en ny vei legges i bratte fjellskråninger på østsiden av Stord. Eksisterende vei må utvides lenger nord.
Lengde: 21 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2022-01-01 - Usikker dato.
E39
Leirvik nord - Jektvik
Nord for Leirvik gr E39 i ganske rett linje sett ovenfra gjennom skogsterreng.
Lengde: 5 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2017-01-01 -
E39
Jektvik - Hodnanes
Over Langenuen prosjekteres en hengebru som vil gi fast veiforbindelse fra Haugesund til Bergen, men store deler av den vrige strekningen til Os eller Trengereid og videre til Bergen er i r 2010 preget av variabel veistandard.
Lengde: 2 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2017-06-01 -
E39
Hodnanes - Eiksen
Fra Hodnanes planlegges en ny veitrase p stsiden av Tysnesya til krysset Eiksen.
Lengde: 15 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2017-12-07 -
E39
Eiksen - Svareid
Nordover fra Eiksen er terrenget preget av en rekke sm dalfrer med srygger i st - vestlig retning.
Lengde: 20 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-04-05 -
E39
Svareid - Eikelandsosen
Fra Svereid br veien bygges i tunnel til Eikelandsosen.
Lengde: 8 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2019-09-20 -
E39
Eikelandsosen - Svegatjrn
Fra Eikelandsosen vurderes en fjordkrysning over rlandsfjorden og Samnangerfjorden.
Lengde: 15 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-09-10 -
E39
Svegatjørn - Rådalen
Ny firefelts motorvei planlegges fra Os til søndre del av Bergen. Se også notat fra Os kommune. Veien blir stadig utsatt og kostnadene øker på grunn av nye krav til sikkerhet. Veien vil i hovedsak gå i tunneler etter lange diskusjoner rundt trasevalget.
Lengde: 15 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-01-01 - Ubekreftet 2010-10-11.
E39
Åsane - Steinestø
Den sterkt trafikkerte europaveien går i dag på en smal vei gjennom bebyggelsen. Nye tunneler legger veien utenom det meste av tettbebyggelsen. Det er en del usikkerhet knyttet til trasevalget. En nærmest avklart trase i 2010 går fra Åsane mot nordvest og i tunnel, med to løp til Steinestø eller Tellevik på eksisterende europavei.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-11-01 - Usikker dato.
E39
Steinstø - Knarrvik
Nordhordalandsbrua blir for liten og en ny bru er planlagt med fire felt. Den kan bygges ved siden av den eksisterende brua eller litt lenger sør. Fra Bergen og nordover har Salhusbrua, eller Nordhordlandsbrua, som den ble benevnt senere medført at en av Norges mest trafikkerte fergeforbindelser har fått avløsning av en flytebru. Flytebrua ble åpnet 1. desember 1993.
Lengde: 5 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E39
Eikefet - Romarheim
Fra dagens Eikefettunnel planlegges en lengre tunnel til Romarheimsdalen. Den vil forkorte E39 med rundt 2500 meter.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E39
Sognefjorden
Sognefjorden kan krysses med en lang tunnel i de ytre delene ved Solund. Ulike forslag til flytebruer foreligger også.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-02-01 - Usikker dato.
E39
Lavik - Torvund
Fra Lavik og store deler av strekningen til Førde har europaveien svært smale partier og kurvatur med liten radius. Veien vil i hovedsak følge dagens trase. En ny tunnel kan lede trafikken utenfor Lavik. En tunnel vil også bygges mellom Aven og Torvund og det vil gi over en km kortere veistrekning.
Lengde: 14 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E39
Bogstunnelen - Vadheim
Fra nordsiden av Bogstunnelen til Vadheim har E39 ikke fullverdig standard. Veien går på en fjellhylle med krappe svinger ut og inn av bekkedaler. En ny vei må legges i tunnel på deler av strekningen.
Lengde: 2 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E39
Vadheim - Espeland
Fra Vadheim og store deler av strekningen til krysset ved Espeland har europaveien smale partier og kurvatur med liten radius.
Lengde: 21 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
E39
Langelandsvatnet - Moskog
I Førde går dagens vei gjennom tettbebyggelsen og har lav fartsgrense. En ny vei utenom dagens sentrum vil avlaste sentrum og gi bedre framkommelighet. Veien bør bygges med 10 meters veibredde.
Lengde: 10 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E39
Stardalen - Briksdalen
Innerst i Sogn ligger to daler med en smal fjellrekke imellom. En tunnel her vil med utbygging av tilstøtende veier kunne gi en rask, indre forbindelse i Sogn.
Lengde: 11 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E39
yebakken - Grods
En tunnel p 2500 meter planlegges fra yebakken til Grods.
Lengde: 3 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-08-01 - Usikker dato.
E39
Storfjorden
Storfjorden er bred og dyp. En stor hengebru kan bygges over fjorden. Det vurderes også flytebru. Ulike plasseringen vurderes.
Lengde: 5 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-02-01 - Usikker dato.
E39
Sjøholt - Valle
En viktig veiforbindelse svinger seg rundt flere knauser. En tunnel gjennom Liafjellet kan forkorte veien og legge veien utenom Sjøholt.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-07-20 - Usikker dato.
E39
Vestnes - Molde
Ny forbindelse over Midsund fra Ålesund til Molde planlegges. Dette vil gi en viktig, fergefri forbindelse på en trafikkert strekning mellom to av Vestlandets større byer. Forhåpentligvis vil veien bli bygget med stamveistandard. To til tre fjordkrysninger inngår i forbindelsen. Dette er et av alternativene i prosjektet Møreaksen. Dette blir en del av E39, kanskje i framtiden en fergefri kyststamvei.
Lengde: 60 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E39
Molde - Årø
Trafikken øker på den østlige innfartsåren til Molde. En firefeltsvei bør bygges fra sentrum til krysset på det store krysset på Årø.
Lengde: 8 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E39
Årø - Hjelset
På lengre sikt kan det bli aktuelt med firefeltsvei fra Årø til krysset på Hjelset. En ny vei må trolig legges i en ny, parallell trase utenom dagens bebyggelse ved veien.
Lengde: 17 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E39
Halsafjorden
Fergen Kanestraum-Halsa over Halsafjorden planlegges erstattet av en tunnel ytterst i Halsafjorden. Lange strekninger med ny vei erstatter til dels smal og svingete vei pr i dag. Tunnelen vil bli lang, trolig over 10 km, og dyp, ned til rundt 300 muh. Flere tunneler vil bli nødvendig på hver side av den undersjøiske. Samtidig vil hele riksveien legges i en ny trase.
Lengde: 30 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
E39
Betna - Klettelva
Veien er i dag smal tofeltsvei gjennom bebyggelsen og veien legges delvis utenfor eksisterende vei. Klettelva benevnes også Klettaelva.
Lengde: 7 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E39
Klettelva - Hestneset
Veien er i dag smal tofeltsvei gjennom bebyggelsen og veien legges delvis utenfor eksisterende vei.
Lengde: 7 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E39
Staurset - Vinjeøra
Veien vil bygges til stamveistandard. Langs fjorden kan i dag to biler, langt mindre trailere, møtes på en skikkelig måte. Dette medfører i hovedsak utbedring av eksisterende vei.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E39
Søvasslia - Harangen
Fra østsiden av Hemnekjølen, der den utbedrede strekningen tar slutt, til Fannrem har europaveien dårlig kurvatur og liten veibredde. En ny vei vil bygges til dagens vei 714. Dette medfører også en tunnel ved Harangen under Melås.
Lengde: 14 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-05-01 - Usikker dato.
E105
Storskog - Kirkenes
Trafikken fra Kirkenes over grensa til Russland er økende. En ny vei bør bygges med stamveistandard med 8,5 meter veibredde fra grensa til E6 sør for Kirkenes.
Lengde: 12 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E134
Drammen - Damåsen
I 2007 er veistandarden på E134 fra E18 sør for Drammensbrua til Damåsen akseptabel. På lang sikt kan dette bli firefeltsvei.
Lengde: 34 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2021-01-01 - Usikker dato.
E134
Damåsen - Saggrenda
Europaveien planlegges lagt utenfor byen.Trafikken her og veien sentrale betydning kan innebære en smal firefelts vei. Lågen må krysses på bru.
Lengde: 12 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-05-01 - Ubekreftet 2010-10-09.
E134
Saggrenda - Meheia
Over Meheia er det i dag en tofelts hovedvei. Den har lav fartsgrense, og det skjer relativt mange ulykker. En ny vei må over lengre strekninger bygges ut i en ny trase.
Lengde: 6 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E134
Meheia - Notodden
Ned fra Meheia til Notodden er i dag veien bred og har en rekke svinger. En ny vei må bygges i ny trase med flere tunneler og bruer for å redusere stigningen. En ny vei bør ha tunnel under toppen av Meheiskardet.
Lengde: 16 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E134
Notodden - Sauland
Utenom dagens vei planlegges erstatning for eksisterende europavei. Veien vil legges utenfor åkerland og bebyggelse.
Lengde: 22 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E134
Sauland - Gvammen
Gjennom Hjartdal planlegges ny europavei delvis i ny trase dimensjonert for 90 km/t og med midtdeler.
Lengde: 14 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E134
Gvammen - Århus
Under nordre deler av Mælefjell planlegges en tunnel som vil medføre at E134 vil bli rundt seks kilometer kortere. Mange stiller spørsmåltegn ved å bygge ut E134 gjennom Seljord og i stedet bygge en ny forbindelse fra Hjartdal via Åmotsdal til Grungedal.
Lengde: 11 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-06-01 - Ubekreftet 2010-10-09 www.vegvesen.no.
E134
Gvammen - Åmot
En ny vei bygges i spredt bebygde skog- og fjelldaler via Åmotsdal. Veien mellom Oslo og Bergen forkortes med flere kilometre. Terrenget er bratt og utbygging etter traseen vil medføre en rekke tunneler og bruer.
Lengde: 30 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2025-01-01 - Usikker dato.
E134
Rogdeli - Åmot
Veien kan legges utenfor Åmot sentrum. Dette innebærer bygging av tunnel. Rogdeli benevnes også Rugdeli.
Lengde: 2 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-11-01 - Ubekreftet 2007-09-23.
E134
Åmot - Vinjesvingen
Vest for Åmot går i 2010 veien i en rekke svinger på hyller i fjellveggen langs Vinjeåi og via Bøgrenda. En ny hovedvei kan legges på sørsiden av Vinjevatn.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2019-08-06 - Usikker dato.
E134
Vinjesvingen - Grungebru
Oppover Grungedalen har i dag veien god kurvatur. Veien går i dalbunnen, som på det meste av strekningen er nokså bred.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2020-10-08 - Usikker dato.
E134
Grungebru - Grunge kirke
Fra Grungebru til Grunge kirke går veien i spredt bebyggelse.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2021-02-11 - Usikker dato.
E134
Haukeli - Vågslid
Fra dalbunnen ved Haukeli går i dag veien gjennom skogterreng i svinger opp til fjellet. En framtidig hovedveiforbindelse kan bygges med fire felt og langt slakere kurvatur.
Lengde: 19 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2021-01-01 - Usikker dato.
E134
Vågslid - Grostøl
E134 går i dag fra Haukelifjell på over 1000 moh ned i Røldal og opp igjen på fjellovergangen til Jøsendal. Et alternativ er utbygging av eksisterende vei forbi Haukelisæter, videre forbi Ståvatn og Ulevåvatnet. Veien vil gå rundt 1000 moh. Videre vestover forlenges tunnelen ned til Tarjebudalen og går i dagen nedover dalen og i tunnel over til Valldalen. Over Valldalen bygges en høybru og veien på vestsiden av Valldalen og nord for Røldal bygges veien i tunneler og i en lang tunnel vestre åpning av dagens Seljestadtunnel. Derfra og vestover kan veien i hovedsak følge eksisterende trase til krysset i Skaret.
Lengde: 30 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E134
Fjæra - Kyrping
Langs Åkrafjorden fikk europaveien en omfattende standardhevning på 1990-tallet til moderne stamvei.
Lengde: 23 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2025-01-01 - Usikker dato.
E134
Kyrping - Håfoss
På nordsiden av Stordalsvatnet går veien i krappe svinger og har på strekningen liten veibredde.
Lengde: 12 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
E134
Håfoss - Etne
I Etne er i dag E134 også lokalvei og går gjennom tettstedene Etne og Ølen. Veien må legges utenfor bebyggelsen og i en rettere linje fra der dagens nye vei langs Åkrafjorden ender fram til krysset på krakk. Gjennom Etne går veien i jordbruksland.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
E134
Etne - len
Fra Etne til len må veien utbedres i bredden og delvis legges i ny trase.
Lengde: 10 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
E134
len - Krakk
Fra len til Krakk går E134 i en bredt dalføre og kan legges noenlunde i dagens trase.
Lengde: 10 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E134
Krakk - Solheim
Dagens vei går gjennom bebyggelse og en ny vei bør bygges i en ny trase. Her kan det skje en etappevis utbygging.
Lengde: 16 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
E134
Skjold - Aksdal
Veien bør på sikt bygges ut til fire felt.
Lengde: 10 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
E134
Aksdal - Haugesund
Øst for et voksende bysentrum kan det bli et alternativ å bygge en firefelts hovedveiforbindelse mot Østlandet.
Lengde: 11 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
E136
Leirstad - Ålesund
Fra Spjelkavik til Ålesund ble veien utbygget til god standard på det meste av strekningen for noen år siden. Veien er klargjort for fire felt. Veien har kryss i to plan. Ulempen er hvor man skal gjøre av alle bilene i Ålesund sentrum hvis det blir kø av biler i to felts bredde inn mot bykjernen.
Lengde: 10 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
vei
Rosten
Gjennom de smalere deler av Gudbrandsdalen ved Rosten planlegges en parallell vei til E6 bygget i privat regi og kun trafikkert av autoriserte kjøretøyer, f.eks. utrykningskjøretøyer.
Lengde: 5 km.Standard: Smal tofelt.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
2
Herbergåsen - Slomarka
I en bred, flat elvedal langs Glåma skal det bygges firefelts vei. Med åpningen av denne strekningen vil forhåpentligvis rv2 ha fullgod standard fra Klta til grensen til Sverige.
Lengde: 15 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
3
Brenneriroa - Elverum nord
Ny stamvei vest for Elverum skal ta unna økende trafikk på den overbelastede veistrekningen fra dagens ende av motorveien i Løten på rv3 og fram til Elverum. Mulig og behovsriktig løsning blir en firefeltsvei på hele strekningen, spesielt fra et nytt kryss med rv25 ved Brenneriroa til Elverum. I dag har veien to felt, 70-sone og stor trafikk med lange perioder med kø. På denne viktige forbindelsen med over 10 000 biler i ÅDT finnes ikke omkjøringsmuligheter i umiddelbar nærhet.
Lengde: 17 km.Standard: Smal motorvei.pningsdato: 2015-01-01 - Ubekreftet 2010-09-30..
3
Elverum - Rustad
Fra Elverum nord går veien i flatt skogslandskap. En ny vei vil måtte legges utenfor enkelte mindre bebyggelser, men kan i hovedsak følge dagens trase.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
3
Rustad - Åsta
Veien går i en nokså rett trase i skog. Ved en utbygging til fire felt kan man i hovedsak legge en ny kjørebane parallellt med eksisterende vei.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
3
Rena - Hovda bru
Gjennom Rena er det liten plass til utvidelse av veien. Eksisterende vei kan brukes i flere år da kryssene ligger i to plan.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
3
Fjeld - Bjørke
Fra Fjeld til Bjørke må veien legges utenfor Opphus. En rekke alternativer er blitt vurdert, blant annet langs Glåmas bredd, eller lenger vest over moene.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
3
Bjørke - Stai
Fra Bjørke til Stai går veien over jordbruksland langs Glåma. Det ligger også bebyggelse langs veien på deler av strekningen.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
3
Stai - Nordstumoen
Mellom Stai og Nordstumoen ligger det nesten sammenhengende bebyggelse. En ny rv3 må legges utenom bebyggelsen.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
3
Nordstumoen - Bjørånes
Fra Nordstumoen går veien i svinger i åssiden. Det er også et par nokså bratte helninger. En utbedring innebærer i hovedsak å følge dagens trase. Deler av strekningen går over jordbruksland.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
3
Atna - Hanestad
Nordover fra Atna går veien gjennom furuskog og grusmoer. Enkelte til dels krappe svinger og bakketopper må utbedres.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
3
Hanestad - Barkald
Fra Hanestad til Barkald var veien tidligere 90-sone før 2010. Veien går gjennom furuskog og moer.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
3
Barkald - Kveberg
Fra Barkald til Kveberg er dagens veitrase nokså rett. Veistrekningen var tidligere skiltet med 90-sone.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
3
Kveberg - Måna
Dagens riksvei var tidligere skiltet med 90 km/t og har i dag 80 km/t med fotobokser for å holde trafikantene i en lavere hastighet enn 90 km/t. Veien bør bygges ut til fire felt med 100 km/t. Veien må legges utenom Alvdal sentrum.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
3
Måna - Fåset
For utbygging til motortrafikkvei må enkelte kryss bygges om. Fra Måna til Fåset kan man legge en parallell kjørebane ved siden av dagens vei.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2021-01-01 - Usikker dato.
3
Fåset - Tynset
Fra Fåset til Tynset går dagens vei gjennom gårdsbebyggelse. En utbedring til motortrafikkvei medfører enten en rekke ombygginger av kryss eller en ny trase.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2022-01-01 - Usikker dato.
3
Tynset - Skardli
Nordover fra krysset vest for Tynset går veien i en dal. Veien må utvides i bredden. Enkelte bruer må utvides og det er enkelte krappe svinger på strekningen.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2022-01-01 - Usikker dato.
3
Skardli - Estensvollen
Fra Skardli til Estensvollen går veien i åpent landskap. En utvidelse til motortrafikkvei medfører ikke større endringer i traseen. En rekke kryss og parallellveier må bygges pga en rekke avkjøringer.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2023-01-01 - Usikker dato.
3
Estensvollen - Kvikne
Fra Estensvollen til Kvikne må det bygges parallellvei.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2021-01-01 - Usikker dato.
3
Kvikne - Gardlia
Nordover fra Kvikne er veien nokså rett og går gjennom jordbruksland. En parallellvei må bygges.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2022-01-01 - Usikker dato.
3
Gardlia - Innset
Fra Gardlia til Innset er terrenget bratt og veien går i en fjellside. For å få standarden motortrafikkvei må det bygges lokalvei.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2023-01-01 - Usikker dato.
3
Innset - Gullikstad
Den siste strekningen fra Innset til Gullikstad går i svinger i bebyggelse. En ny trase må utarbeides.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
4
Fossum - Gjelleråsen
Fossumdiagonalen bygges for å redusere trafikken på Trondheimsveien ved å lage en forbindelse fra stre Aker vei til rv4 ved Gjelleråsen. Veien planlegges med ett felt for biler og ett kollektivfelt i hver retning.
Lengde: 3 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
4
Gjelleråsen - Stryken
Den viktige forbindelsen mellom Oslo og Oppland har lange strekninger med 70-sone og har kun to felt med flere lyskryss. Veien bør utvides til firefelts hovedvei, i første etappe tofelts vei planlagt og konstruert for firefelt.
Lengde: 23 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
4
Stryken - Roa
Dagens stamvei er motortrafikkvei og kan utvides til fire felt i skogterrenget.
Lengde: 21 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
4
Gjvik - Mjsbrua
I takt med kende trafikk, planlegges i 2010 dagens tofeltsvei utvidet til fire felt, delvis i ny trase. P deler av strekningen var det i en periode p 1990-tallet skiltet med 90 km/t.
Lengde: 12 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2021-02-01 - Usikker dato.
13
Frafjord - Espedal
Fra Frafjord til Espedal kan man lage en fergefri forbindelse uten store vanskeligheter. Denne forbindelsen medfører likevel en lengre rute enn med dagens ferge. Tunnelen har vært på planstadiet i 20 år.
Lengde: 8 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-07-18 - Usikker dato.
13
Stavanger - Tau
Ryfastforbindelsen blir et av Norges største enkeltstående veiprosjekt med en prislapp på rundt 5 mrd kr. For dette bygges trolig en toløpstunnel fra Stavanger og under fjorden til Tau. Dette kan bli en av de lengste veitunneler i verden. Det vurderes å bygge med to løp og fire felt av hensyn til trafikksikkerhet.
Lengde: 25 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-07-01 -
13
Skaret - Odda
Dagens vei er mye benyttet av turister. Veien vil også bli en del av en forbindelse mellom Oslo og Bergen over Haukelifjell. Veien går i dag i krappe svinger nedover dalen langs elva forbi Låtefoss. Man må vurdere tunneler i ulike lengder i dalsiden.
Lengde: 15 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
13
Vikafjellet
Veien over Vikafjellet stenges ofte i dårlig vær. Veien over fjellet er heller ikke mange kilometrene lang. En ny tunnel vil gi sikker vei utenom fjellet. Ulike traseer finnes for en ny tunnel.
Lengde: 22 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
15
Bismo - Billingen
Gjennom Ottadalen utredes en opprustning av riksvei 15. En ny vei vil ha bredde på 8,5 til 10 meter med slak kurvatur og krabbefelt vurderes i bakkene opp til Billingen. Veien vil i hovedsak følge dagens trase.
Lengde: 20 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
15
Langvatn - Skorn
Nye tunneler vurderes som erstatning for de nå i 2010 aldrende tunnelene over Strynefjellet. Veien vurderes lagt i ny trase. Eventuelt kan man bygge parallelle tunneler for å få fire felt ved siden av eksisterende vei. Man vurderer også en sammenhengende tunnel fra Langvatn på 930 moh til Skora på 200 moh.
Lengde: 20 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
19
Patterød - Jeløy
I dag har veien toplanskryss og rundkjøringer. En ny vei planlegges med fire felt.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
19
Moss - Horten
Over Oslofjorden planlegges bru over eller tunnel under. Med en bru kan man bygge en parallell jernbane. I Danmark har man erfaringer med store bruprosjekter. Prisen blir høy og man må pr i dag bygge ut forbindelsen basert på bompenger.
Lengde: 15 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
23
Linnes - E18 i Lier
Over åkerlandet i Lier kan det bygges en firefelts forbindelse til E18 ved Kjellstad.
Lengde: 2 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
25
Hamar sentrum - Midtstranda
Vangsveien har i dag tett trafikk, har to felt og går rett til sentrum. Utbyggingsplaner langs veien medfører at det kanskje blir større trafikk. Trafikkmengden er over ÅDT 10 000. Sammen med prosjektert utbygging til firefelt av Strandagata kan det bli fire felt fra sentrum til Midtstranda.
Lengde: 2 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
25
Midtstranda - Brenneriroa
Øst for Hamar ligger en sterkt trafikkert regional forbindelse. Veien går i flatt jordbruksterreng der verdifull jordbruksjord vil måtte brukes til veianlegget.
Lengde: 12 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
25
Grundset - Løvberget
Rv25 går i dag gjennom Elverum sentrum. Veien kan legges i bue nord for dagens tettsted på flate furumoer med ny bru over Glomma.
Lengde: 6 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
35
Nymoen - Eggemoen
Ny tverrforbindelse fra E16 til rv35 fra Nymoen til Eggemoen leder trafikken på rv35 utenom Hønefoss sentrum. Veien vil gå i vanskelig terreng med dype bekkedaler eller alternativt en lengre rute lenger nord.
Lengde: 3 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
36
Eidanger - Gimsøy
Gjennom Grenland har de siste årene trafikken økt sakte, men sikkert. En gjennomgangsvei med fire felt og kryss i to plan kan medføre en avlastning av bygatene. Dette innebærer en ny bru over elva trolig parallelt med den gamle. Deler av strekningen benevnes også Menstad - Skjellbredstrand.
Lengde: 12 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
36
Gimsøy - Klovholt
Ut fra Grenland mot indre Telemark går i dag veien i sikk-sakk med smal veibredde. En ny trase kan legges i tunnel fra tettbebyggelsen og under Geiteryggen til sørøstenden av Norsjø.
Lengde: 15 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
36
Bø - Seljord
Fra Bø til Seljord kan veien langs Seljordsvatnet bygges ut til motortrafikkvei. Dette vil medføre bygging av en rekke tunneler og bruer.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
41
Treungen - Eidstod
Fra Treungen og langs østsiden av Nisser svinger veien utenom en rekke knauser. Man vurderer en ny vei. Den vurderes bygget med 8,5 meters veibredde dimensjonert for 90 km/t. Veien er forbindelse fra indre Telemark til Sørlandet.
Lengde: 39 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
41
Vrådal - Kviteseidvatnet
Fra Vrådal ved Eidstod går veien over en høyde og ned en rekke krappe svinger ned til Kviteseidvatnet. En tunnel vil redusere denne høydeforskjellen fra 260 moh til 100 moh isteden for å gå oppom 380 moh.
Lengde: 7 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
48
Gaupholm - Tysse
Veien er i dag svingete og en ny vei kan legges i en ny trase utenom eksisterende.
Lengde: 5 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2014-12-01 -
70
Meisingset - Tingvoll
Veien gjennom Meisingset går gjennom bebyggelsen og har en del svinger.
Lengde: 8 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
70
Tingvoll - Brunneset
Langs fjorden svinger veien utenom en rekke åsrygger.
Lengde: 12 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2016-06-01 - Usikker dato.
70
Frei - Rensvik
Over Frei kan rv 70 bygges ut til motortrafikkvei. En lokalvei beregnet også for syklister og annen trafikk kan bygges parallellt med 5 meters bredde. Motortrafikkveien kan i hovedsak følge dagens trase da det er god kurvatur. Veien må legges utenom bebyggelsen.
Lengde: 7 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-08-01 - Usikker dato.
70
Rensvik - Orvikan
Ny bru planlegges over Omnsundet. Veien bygges ut med ti meters bredde.
Lengde: 2 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
70
Orvikan - Kristiansund
Innfartsveien til Kristiansund fra Frei planlegges utbygget til fire felt. De fleste kryss og bruer er klargjorte.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
80
Mjønes - Løding
Veien har i dag en rekke rette strekninger, men også krappe svinger.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 -
94
Saragammen - Fuglenesdalen
Utenom Hammerfest, som har opplevd en dramatisk økning i trafikken, kan bygge en ny vei i tunneler med 10 meter veibredde og toplanskryss for å avlaste gatenettet i sentrum. Dette prosjektet innbefatter en rekke tunneler av varierende lengde på mellom en og tre km. Den nye veistrekningen kan ende på flyplassen.
Lengde: 8 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
200
Riksåsen - Kongsvinger
I forbindelse med omklassifisering av denne forbindelsen fra riksvei til riksvei etter forvaltningsreformen og igjen til E16 bør veien bygges ut til motortrafikkvei med ti meters veibredde og kryss i to plan. Det foreligger ulike forslag til traseer. Et alternativ er i hovedsak å legge en ny vei i nærheten av eksisterende riksvei 200. Terrenget er småkuppert uten store stigninger. Hele strekningen kan bygges ut i ett prosjekt.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
550
Odda - Eitrheim
Fra Odda til Eitrheim kan veien utvides til fire felt langs Sørfjorden i tettbebyggelsen.
Lengde: 2 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2025-05-02 - Usikker dato.
715
Vanvikan - Olsøy
Fra Vanvikan går i dag veien i en stor bue. En ny vei bygges på østsiden av Storvatnet til Olsøy. Veien legges også om i bakkene ved Vanvikan.
Lengde: 18 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
vei
Valderøy - Søvik
En forbindelse fra Ålesund til Molde kan bygges med forbindelse til Vigra. En tunnel kan bygges fra Valderøy til Søvik.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
vei
Søvik - Finnøy
Over Nordøyene utenfor Haram planlegges en fastlandsforbindelse med en rekke bruer og tunneler og ny vei på øyene der man kan vurdere 10 meter veibredde over øyene til Sandøy. Veistrekningene kan bygges ut en etter en eller i ett stort oppdrag.
Lengde: 40 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
vei
Finnøy - Sandøy
Fra Finnøy på enden av det som benevnes Nordøyveien kan det bygges en bruforbindelse til Sandøy.
Lengde: 5 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
vei
Flatøyni - Io
Over Meland planlegges en ny veistrekning med forbindelse til Askøy. Denne forbindelsen benevnes Gullvegen.
Lengde: 15 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2015-02-01 - Usikker dato.
vei
Io - Håpoldo
En ytre veiforbindelse fra Manger til Askøy vil lede trafikken utenfor Bergen. Veien må krysse en fjord eller havstrekning mellom øyene.
Lengde: 5 km.Standard: Bred tofelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
vei
Sandøy - Aukra
En vei i havet kan bygges med en rekke bruer over små øyer og holmer mellom Sandøy og Aukra. Veien vil bli værutsatt, men kan gi fast forbindelse mellom Molde, Aukra, Nordøyene og Ålesund.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
vei
Ramnanger - Vindnes
Fra Askøy planlegges en forbindelse til ygarden. Veien må krysse en fjord eller havstrekning mellom øyene.
Lengde: 5 km.Standard: Bred tofelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
vei
Rissa - rlandet
Fra Rissa vurderes en forbindelse til rlandet. Den er inspirert av bruprosjektet i Bø i Vesterålen.
Lengde: 5 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2022-02-01 - Usikker dato.
vei
T-forbindelsen
Sør for Haugesund planlegges nye forbindelser mellom Karmøy, Haugesund og E39.
Lengde: 40 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
7
Kjeldsbergsvingene - Sokna
Dagens vei har flere, lange rette strekninger, men er smal og lokaltrafikken går på hovedveien. En ny vei kan bygges på og delvis på en ny trase nære den eksisterende veien. Veien bør ha en bredde på ti meter.
Lengde: 15 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
7
Sokna - Ørgenvika
Ny veitrase fra Sokna til Ørgenvika forkorter hovedforbindelsen til Hallingdal med rundt 20 km. Nyveien vil gå gjennom ubebodde skogsområder. Fra Soknasiden vil man bygge en lengre veitunnel til over til Hallingdalen. Etter vedtak i 2010 vil veien bygges med ti meters bredde. Det vil bygges to tunneler, en på 2,8 km like vest for Sokna og en gjennom åsen til rgenvika på 3,8 km. Det vil bygges forbikjøringsstrekninger med 15 meters bredde. Det burde tilsi fire felt.
Lengde: 25 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-15 - Usikker dato.
7
Ørgenvika - Gulsvik
Fra Ørgenvika til Gulsvik må vei bygges i skogsli.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
7
Gulsvik - Flå
Fra Gulsvik til Flå kan vei bygges i dalbunnen med tunneler for å kutte svinger.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
7
Flå - Stavn
Vestover fra Flå til Stavn kan ny vei i hovedsak følge dagens trase.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
7
Stavn - Bromma
Fra Stavn til Bromma kan veien legges i tunnel på strekningen Sevrestøen - Bromma.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
7
Bromma - Liodden
Fra Bromma til Liodden går eksisterende vei på en smal stripe med jordbruksland.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
7
Liodden - Moan
Fra Liodden til Moan kan man utvide eksisterende vei.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2021-01-01 - Usikker dato.
7
Moan - Tyribakken
Forbi Nesbyen kan man legge en parallell kjørebane ved eksisterende vei.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2022-01-01 - Usikker dato.
7
Tyribakken - Gol øst
En ny vei kan bygges vest for Hallingdalselva og knyttes til eksisterende vei ved Gol.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2023-01-01 - Usikker dato.
7
Lægreidstølen - Halne
For å forbedre forholdene på vinteren og sikre reinsdyrene mulighet til å passere rv7 kan det bygges en tunnel.
Lengde: 0 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-08-01 - Usikker dato.
7
Skulevikstølen - Vakavadet
To tunneler kan være en løsning for å forbedre regulariteten vinterstid over Hardangervidda, og samtidig medvirke til at reinen kan bevege seg mellom vinterbeiter. Reinsdyr unngår å gå nærmere enn rundt fem km fra trafikkert vei.
Lengde: 0 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
7
Hardangertunnelen
Fra dalføret vest for Norheimsund og vestover går i dag veien over Kvamsskogen. En tunnel kan bygges under fjellet og medfører langt mindre stigning enn i dag. Tunnel benevnes også Kvamskogtunnelen.
Lengde: 13 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
7
Tysse - Trengereid
Fra Tysse og vestover går i dag vei 7 i flere tunneler. En ny hovedforbindelse vil medføre en kortere veistrekning på dagens vei 7 med noen nye tunneler.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-08-01 - Usikker dato.
17
Selvnes - Fevåg
En kryssing av de ytre delene av Trondheimsfjorden kan medføre bygging av enten en lang og dyp tunnel fra Ørlandet til Hitra eller Agdenes, eller hengebru med fritt spenn på rundt to tusen meter ved Agdeneståa. Per 2010 strekker trafikkgrunnlaget ikke til for en bompengeløsning.
Lengde: 5 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
17
Djupvika - Aunelva
Krysningen av Bindalsfjorden blir et omfattende prosjekt. Man kan enten bygge en lang bru ytterst i fjorden, eller en lengre vei med kortere bru lenger inne i fjorden.
Lengde: 5 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
17
Langholmen - Småskjæran
Over Velfjorden går det i dag en ferge fra Horn til Andalsvåg. Den kan erstattes av en tunnel under fjorden fra Brønnøy til Vevelstad.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
17
Forvika - Tjøtta
Fra Forvika til Tjøtta foreligger det en rekke planer for ulike alternativer. Traseen er litt usikker, men man kan regne med forbindelse fra tunnelen en lengre tunnel til Rødøya, Mindlandet og Stokka.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
17
Bardal - Utskarpen
På strekningen fra Bardal til Utskarpen kan det bygges tunneler til Leirvika og videre på nordsiden av fjorden til Brennesvikodden med høy bru over til Hemnesberget og videre en ny hengebru over Ranafjorden til nordsiden og forbindelse til dagens rv12.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
17
Stokkvågen - Vedneset
Gjennom Lurøy kommune er fylkesvei 17 ofte kun et felt bred og går gjennom bebyggelsen. En utvidelse av veien vil delvis gå i samme trase og få en bredde på 8,5 meter. Man kan legge veien utenfor bebyggelsen med hus på en rekke flere kilometer lang langs fjorden, eller bygge et lokalveinett.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
17
Vedneset - Telnes
Fjordene vest for Svartisen i Rødøy gir store utfordringer når det gjelder en fergefri forbindelse. Man kan bygge en bru fra Vedneset over til bebyggelsen på Sørfjorden og videre en lang, høy bru, for eksempel hengebru, over Melfjorden til nordsiden og tunnel til Telneset med forbindelse videre nordover til Jektvika.
Lengde: 0 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2021-01-01 - Usikker dato.
17
Reppa - Holand
En av de siste fergestrekningene på kystriksveien 17 kan erstattes av en bru over Holandsfjorden, ny vei ved utløpet av Engabreen og videre tunnel til Reppa.
Lengde: 13 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
22
Sarpsborg - Rakkestad
Veien har i dag relativt god standard. På lengre sikt kan veien utbedres til motortrafikkvei med 10 meter veibredde og toplanskryss.
Lengde: 20 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
22
Momarken - Krokedal
Øst for Oslo trenger man en god og sikker ringveiforbindelse som kan knytte østre Østfold sammen med Gardermoen. Veien kan bygges med standarden motortrafikkvei. Enkelte ønsker også firefelts vei, da kan veibredden bli 16 meter.
Lengde: 38 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
22
Krokedal - Fetsund
I Østfold går vei 22 gjennom store jordbruksområder og enkelte tettbebygde områder. En ny vei må stedvis legges i ny trase.
Lengde: 0 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2019-09-01 - Usikker dato.
30
Kjellen - Bones
En kort strekning av rv30 svinger over Bua på Kjellbrua. En ny vei kan bygges med utretting av eksisterende svinger, eller heller trase omtrent parallelt med og ikke langt fra dagens vei. Dagens vei går like inntil bolighus.
Lengde: 2 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
32
Steinsholt - Høgebonn
I dag går en vei med mange svinger fra Skien til Siljan og videre til Lågendalen. En vei må bygges opp bakkene fra Steinsholt med krabbefelt og slak kurvatur.
Lengde: 10 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
32
Høgebonn - Skien
I dag går en vei med mange svinger fra Lågendalen til Siljan og videre til Skien. En lang tunneler kan gi en langt raskere forbindelse på denne strekningen.
Lengde: 15 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
34
Roeykenvika - Sinnerud
Langs østbredden av Randsfjorden svinger dagens vei 34 utenom en rekke odder og nes. En ny vei kan bygges nord for Brandbu dimensjonert for 80 km/t og med 7,5 meters veibredde.
Lengde: 12 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
40
Djupdal - Bergseid
I Rollag smalner Numedalen inn og det er så vidt plass til en vei i stupene langs elven. En ny vei kan bygges delvis i korte tunneler og med ny bru.
Lengde: 3 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
40
Veggli - Kvisle
En vei forbi Veggli kan legges ved jernbanelinja og nordover der det i dag er til dels svingete vei.
Lengde: 6 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
46
Lovra - Øvrebø
En kort veiforbindelse vil gi fergefri forbindelse mellom vestsiden av Sandsfjorden og Sand. Dette innebærer bygging av Sandsfjordbrua.
Lengde: 10 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
47
Åkrehamn - Kopervik
Fra Åkrehamn til Kopervik planlegges en utvidelse til fire felt. Veien går på den nokså flate Karmøya med knauser, jordbruksland og flere byer. Veien kan i hovedsak følge eksisterende trase og få kryss i to plan.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-05-01 - Usikker dato.
47
Kopervik - Vorå
Nordover fra Kopervik har dagens vei stor ÅDT. En utvidelse kan følge eksisterende trase.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
47
Vorå - Norheim
Veien kan i hovedsak følge dagens trase eller dagens vei kan utbedres. Et sammenhengende lokalveinett må bygges ut.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2016-06-01 - Usikker dato.
48
Sauda - Etne
Gamle planer om tunnel med Sauda og Etne er ikke godkjent ennå. Planene innebærer bygging av en tunnel på rundt 10 km.
Lengde: 15 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2020-02-20 - Usikker dato.
49
Augastad - Norheimsund
Ved en utbygging av forbindelse fra Odda til Bergen, kan dagens vei 49 legges i tunnel fra Tørvikbygd til Vikøy og i retning Norheimsund.
Lengde: 6 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2014-12-01 - Usikker dato.
51
Steinsrud - Bratterud
En ny trase for fylkesvei 51 kan bygges utenom Gol sentrum med forbindelse til fv 52. I utbyggingen må det bygges en høybru over Hemsil.
Lengde: 3 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
51
Rust - Brautemo
Dagens vei har en rekke krappe svinger. En ny vei kan bygges i en trase nærmere elva krabbefelt pga stigning. Veien kan bygges med 8,5 meter veibredde tilsvarende strekningen i bakken nedenfor Rust.
Lengde: 6 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
55
Årdal - Fortun
Fra Årdal kan det komme en lang tunnel over til Fortun. Tunnelen vil bli en av Norges lengste.
Lengde: 20 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
55
Fortun - Krossbu
Fra Fortun kan det bygges en tunnel under Sognefjellet til Krossbu. Tunnelen vil ha en stor høydeforskjell.
Lengde: 20 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
60
Kyrkjhorne - Tomasgården
Fra Kvivsvegen bygges en forbindelse til veien på sørsiden av Hornindalen.
Lengde: 2 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-08-08 - Usikker dato.
60
Seljeset - Raftevollen
En omlegging av vei 60 til sørsiden av Hornindalen medfører utbedring av eksisterende vei og en forbindelse fra Seljeset til dagens vei 60 nordøst for Raftevollen.
Lengde: 2 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
61
Bru over Rovdefjorden
Fra Vanylven til Gursken prosjekteres en flytebru. Dette vil avløse fergeforbindelsen Åram - Larsnes.
Lengde: 5 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2020-02-02 - Usikker dato.
61
Hareid - Sula
Også benevnt Hafast er forbindelsen fra Hareid til Sula via en ytre linje. Tunnelen vil gå dypere enn noen andre i verden og det ligger i 2010 store tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer i denne utbyggingen.
Lengde: 15 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
91
Breivikeidet - Storsteinnes
En fergeforbindelse kan erstattes av vei ved å bygge bru over sundet ved Skarmunken og en undersjøisk tunnel fra sørsiden av Kjosen fra Jøvik til Storsteinnes. Mellom Breivikeidet og Skarmunken kan man lage en rundt fem kilometer tunnel.
Lengde: 20 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
98
Kunes - Ifjord
Den eksisterende veien går i svinger langs fjorden og veibredden er liten. I forbindelse med en større utbygging av hele riksvei 98, må denne strekningen også utbedres.
Lengde: 29 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
109
Rolvsøy - Sarpsborg
Gjennom Sarpsborg går i dag en sterkt trafikkert tofelts vei som forbinder to av byene i et av Norges største urbane områder. Dagens vei går gjennom tettbebyggelsen og har relativt få kryss. Man kan bygge den ut etter eksisterende trase. Veien utvides med en parallell til krysset ved Alvim. Veien heter Fredrikstadveien fra Vinterflo til Alvim.
Lengde: 3 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
110
Glemmen kirke - Simo
Gjennom bebyggelsen i sentrum av Fredrikstad går en sterkt trafikkert tofeltsvei. Veien bygges ut med en parallell kjørebane. Dette medfører bygging langs jernbane og en ny parallell tunnel.
Lengde: 2 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
118
Melløs - Jeløykryss
Fra Rygge og Råde går trafikken på tofeltsvei til Moss sentrum. En utvidelse til fire felt planlegges. Hvilken gate som skal utvides er ikke avklart.
Lengde: 1 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
167
Røyken - Asker
Gjennom forstedene til Oslo i Asker har man i dag sterkt trafikkerte lokalveier. En hovedvei med midtdeler og planfrie kryss sørover fra E18 til rv23 i Røyken planlegges.
Lengde: 20 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
319
Svelvik - Eik
Veien vil begynne ved Svelvik og gå i tunnel fra åssiden vest for Drammensfjorden over til E18. Veiparsellen kan slutte sør for Drammen ved E18 ved Eik. Den nye veitraseen vil i hovedsake følge dagens vei. Veien kan bygges for 90 km/t og med midtdeler.
Lengde: 14 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
550
Utne - Jondal
Langs Hardangerfjorden går en veistrekning som kun har sett asfaltering som eneste utbedring de siste årene. Det ser ikke ut til å bli bedre med det første da veistrekningen er vernet. En ny vei må da bygges i en annen trase.
Lengde: 27 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
550
Belsnes - Augastad
Her er Hardangerfjorden omtrent på det smaleste og man vil med en bru få en rask forbindelse mellom Østlandet og Bergen.
Lengde: 6 km.Standard: Stamvei.pningsdato: 2018-01-01 - Ubekreftet 2007-10-06.
555
Kolltveit - Austafjord
Hovedforbindelsen sørvest for Bergen fra Kolltveit og sørover over Sotra og Sund til Austafjord vil etter hvert bygges ut til hovedveistandard med vei dimensjonert for 90 km/t.
Lengde: 20 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
562
Storeklubben - Haugland
På deler av strekningen har veien akseptabel standard. I nord må veien bygges i ny trase gjennom tettbebyggelsen ved Haugland.
Lengde: 0 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-02-02 - Usikker dato.
562
Haugland - Norddal
Fra Haugland til Norddal har i 2010 veien akseptabel standard.
Lengde: 0 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-02-02 - Usikker dato.
562
Norddal - Ådlandsviki
Veien bygges vurderes bygget ut til del av en ringvei rundt Bergen og forbindelse fra Rdy og Manger til ygarden.
Lengde: 15 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
562
Ådlandsviki - Hpoldo
Veien kan vurderes og bli bygget ut til en ringvei rundt Bergen.
Lengde: 3 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-01-01 - Usikker dato.
567
Tyssebotn - Kallestadsundet bru
Nord på Osterøya mangler en veiforbindelse i bratt og kuppert Vestlandsterreng. Her planlegges en ny tverrforbinelse som vil gi sammenhengende fergefri vei over Osterøya.
Lengde: 10 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Ubekreftet 2007-10-06.
580
Sørås - Nesttun
Fra forbindelsen Flesland - Bergen ved Nordåsvatn går i 2010 en forbindelse til Nesttun sentrum. En tilknytning sørfra med tunnel inn til dagens vei og med fire felt til Nesttun sentrum vurderes.
Lengde: 2 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2016-06-06 - Usikker dato.
580
Nesttun - Arna sør ved Espeland
Sørøst for Bergen går en viktig veiforbindelse i dag rundt mange knauser og hus. En ny vei i ny trase slik det ble planlagt med motortrafikkvei-standard bør bygges fra Nesttun og E39 til E16 ved Arna. En ny vei må bygges i en rekke tunneler. Planer for en ny hovedvei har eksistert siden 1980-tallet. Veistrekningen benevnes også rinvei øst.
Lengde: 12 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
580
Espeland - Arna
Fra Espeland sør for Arna kan dagens vei utvides til fire felt med et firkløverkryss ved Arna.
Lengde: 2 km.Standard: Motortrafikkvei.pningsdato: 2018-12-12 - Usikker dato.
609
Kvammen - Redalsgrend
Fra sørsiden til nordsiden av Førdefjorden kan bygge bruer og tunneler å få en forbindelse. I
Lengde: 10 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
662
Midsund - Aukra
I forbindelse med utbyggingen av Møreaksen, bygges bru fra Midsund til Aukra. Koblingen til den nye Møreaksen skjer i tunnel og rask forbindelse nordover og sørover for trafikken fra Aukra.
Lengde: 10 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
669
Tunnel til Smøla
For å komme til Smøla må man i dag ta en lang fergetur. En undersjøisk tunnel fra Vinsternes og ut til Edøy på Smøla vil bli en av verdens lengste.
Lengde: 14 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
714
Stokkhaugen - Vådåosen
Eksisterende vei vil utbedres fra en framtidig europavei ved Stokkan opp bakker til krysset på Vådåosen. Eksisterende vei har en rekke rette strekninger.
Lengde: 7 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
714
Vådåosen - Kjølen
Fra Vådåosen til Kjølen kan veien følge dagens trase og dagens vei vil utbedres. Gjennom Snillfjord kjøres store mengder fisk som eksporteres til utlandet. Veistandarden er lav, veien er bygget som lokal riksvei. Veien vil trolig delvis finansieres med bompenger. Veien kan bli et par kilometer kortere ved å bygge den i tunnel utenfor Krokstadøra.
Lengde: 7 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2019-03-01 - Usikker dato.
714
Kjølen - Snilldallia
Fra Kjølen til Snilldallia må veien nedover langs Snilldalselva. Krabbefelt og tunneler kan bygges ved Snilldal.
Lengde: 5 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-02-01 - Usikker dato.
714
Snilldallia - Bergkrysset
Fra Snilldallia til Berg kan ny vei legges utenom Krokstadøra. Utenom Snillfjord sentrum i Krokstadøra kan veien legges i tunnel gjennom åsen øst for sentrum.
Lengde: 5 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
714
Mjønes - Sunde
Fra nordsiden av Åstfjorden til Sunde vil ny vei i hovedsak bygges etter dagens trase.
Lengde: 10 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
862
Breivika - Giæverbukta
Over Tromsøya går en sterkt trafikkert veiforbindelse i dag delvis med krabbefelt. Veien kan utvides til fire felt med et parallelt felt.
Lengde: 3 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2016-06-01 - Usikker dato.
862
Kvaløytunnelen
I dag står ofte køene fra Langnes og over til Kvaløya. Sundet er så grunt at en undersjøisk tunnel vil være et godt alternativ. Traseen for en tunnel er ikke planlagt.
Lengde: 3 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2015-01-01 - Ubekreftet 2007-11-17
862
Kvaløysletta - Eidkjosen
På Kvaløya har veien til tider stor trafikk. Dagens trase består av en rekke påfølgende rettstrekker. Veien kan utvides i bredden og man kan bygge et sammenhengende lokalveinett.
Lengde: 10 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
vei
Nøtterøy - Stokke
Fra Nøtterøy planlegges en kortere forbindelse til E18 ved Stokke. Veien vil måtte krysse fjorden vest for Nøtterøy. Terrenget er nokså flatt og jordbruksområder.
Lengde: 8 km.Standard: Bred tofelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
vei
Djupdalen - Visperud
Gjennom de vestlige delene av Lillestrøm går en veiforbindelse mellom stre Aker vei og fv 159. Den bygges ut til fire felt med rundkjøringer.
Lengde: 2 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-01-01 - Usikker dato.
vei
Snillfjord - Agdenes
Det planlegges en tverrforbindelse fra Snillfjord til Agdenes. Strekningen som bygges ut går gjennom Mjønes - Åstan - Lensvik. Veien vurderes lagt ved en traktorvei over høydedraget mellom Snillfjord og Lenvik.
Lengde: 10 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2020-02-01 - Usikker dato.
vei
Rossland - Manger
En ytre veiforbindelse fra Askøy til Manger vil gå i bru over Bongno.
Lengde: 8 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-08-08 - Usikker dato.
vei
Bru til Jøa
ya Jøa kan få fastlandsforbindelse med en bru.
Lengde: 2 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2018-08-01 - Usikker dato.
vei
Åseral - Bygland
Mellom Åseral og Bygland planlegges en ny vei i delvis jomfruelig terreng. Store områder med skog nesten uten tekniske inngrep vil bli delt i to. Veibyggingen vil ikke påbegynnes før bevilgninger kommer.
Lengde: 17 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
41
Viddal - Øye
En tunnel på 6 km kan gi en ny veiforbindelse innerst i en av fjordene på Sunnmøre. I 2008 er nok trafikkgrunnlaget for svakt for en lang tunnel.
Lengde: 7 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2020-01-01 - Usikker dato.
670
Todalen - Ålvund
Fergen over Stangvikfjorden fra Rykkjem til Kvanne kan erstattes av en lengre veistrekning med tunnel fra Todalen til Ålvund. Her må det bygges en lang tunnel på nærmere 10 km. Tunnelen benevnes også Trollheimstunnelen.
Lengde: 15 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2019-01-01 - Usikker dato.
680
Talgsjøtunnelen
Øst for Kristiansund ligger en fjord med fergekrysning i dag. Her planlegges det en undersjøisk tunnel.
Lengde: 15 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
813
Beiarn - riksvei 17
Beiarn har i dag eneste forbindelse til resten av landet via en fjellovergang utsatt for vær og vind. To relativt korte tunneler på en ny veiparsell mot vest og rv17 kan gi raskere forbindelse mot Bodø.
Lengde: 15 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2016-01-01 - Usikker dato.
820
Bø - Hadsel
En ny bruforbindelse med innebygget kraftverk kan medføre at Bø ikke lenger blir i enden av en blindvei. Prosjektet omfatter bygging av en lengre bru og flytebru eller molo.
Lengde: 5 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2017-07-01 - Usikker dato.
vei
Vadrettskogan - Siljanveien
Gjennom de økende boligområdene nordvest for Skien sentrum planlegges en ny tverrforbindelse. Deler av strekningen planlegges i tunnel. Deler av strekningen vil også berøre dyrkede områder.
Lengde: 4 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2015-01-01 - Usikker dato.
vei
Sluppen - Bysen
Fra E6 ved Sluppen planlegges en forbindelse i tunnel med fire felt til Bysen. Veien vil ha en viss stigning.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2018-08-01 -
715
Sluppen - Ila
P vestsiden av Nidelva gr i dag en sterkt trafikkert tofelts vei, Osloveien, gjennom tett bebyggelse. En ny vei planlegges med fire felt og deler av strekningen bygges i tunnel og knyttes til veinettet med Nordre Avlastningsvei p Ila.
Lengde: 5 km.Standard: Firefelt.pningsdato: 2017-07-01 -
834
Mistfjorden
En krysning av Mistfjorden planlegges. Den kan bygges som bru ved bruk av understell fra oljeboringsplatformer. Ulike alternativer vurderes.
Lengde: 3 km.Standard: Tofelt.pningsdato: 2019-09-01 -
VeistatusVeistatus

Veistatus viser statusen til veiene pr i dag. Veistatus ( C ) Geir Åke Dahlen 2006 - 2010